Putra Syawal Hidayatullah

  Mahasiswa UIN Sunan Ampel Surabaya

 1 Artikel

Kritik atas Empirisme John Locke

Pada hakikatnya empirisme hanya menganggap kebenaran sebagai sesuatu yang telah ditangkap lewat pengalaman empiris.
1 min read