Komunis

Komunis Berjubah Khilafah

Komunis-PKI berbahaya, tapi komunis berjubah khilafah ala HTI lebih berbahaya.
Suryono Zakka
1 min read